Garantiefonds Reizen

Conform de reiscontractenwet van 16 februari 1994 dienen door de reisorganisatoren en reisbemiddelaars financiële waarborgen gesteld die de uitvoering van de geboekte reis verzekeren. Travel Worldwide is daarom dan ook aangesloten bij het Garantiefonds Reisgelden zodat u zeker kan zijn dat het geld dat u vooraf voor uw reis betaald heeft in veilige handen is. Met andere woorden, bij financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar zorgt het Garantiefonds Reisgelden er voor dat de door u betaalde sommen worden terugbetaald (voor vertrek) of dat u uw reis zonder problemen kan voortzetten of kan terugkeren naar huis, indien noodzakelijk.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden van het Garantiefonds Reizen. Voor alle verdere informatie kan u terecht op www.garantiefonds-reizen.be

ALGEMENE VOORWAARDEN (Uittreksel)
Garantieverzekering (GF/AV2005)

I. Begripsomschrijvingen
Deze omschrijvingen gelden voor alle voorwaarden van het verzekeringscontract.
VERZEKERAAR: de onderlinge verzekeringsvereniging "Garantiefonds Reizen" - "de Vereniging" genoemd - met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Metrologielaan 8.
ONDERLING VERZEKERDE of Verzekeringnemer: de reisorganisator of reisbemiddelaar die het verzekeringscontract afsluit met de verzekeraar.
BEGUNSTIGDE: de reiziger die, in de zin van de Reiscontractenwet, over een reiscontract (hetzij een contract tot reisorganisatie, hetzij een contract tot reisbemiddeling) met de onderling verzekerde beschikt en in wiens voordeel de verzekeringsprestaties bedongen zijn.
REISCONTRACTENWET: Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (of enige latere vervangende of aanvullende wetgeving ter zake).
CONTRACTEN BUITEN BELGIË: indien een onderling verzekerde reiscontracten afsluit met begunstigden die zich in het buitenland bevinden, al dan niet via een reisbemiddelaar ter plaatse en hiervoor de bijdrage betaalt aan de verzekeraar, worden deze, in het belang van de begunstigde, geacht afgesloten te zijn in België.

II. ANNULATIEVERZEKERING BIJ FINANCIEEL ONVERMOGEN VAN DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR
Artikel 1. Wat waarborgt deze verzekering ?
Wanneer een onderling verzekerde financieel onvermogend wordt voordat de reis een aanvang heeft genomen, waarborgt de Vereniging de terugbetaling aan de begunstigde van de reeds door hem aan de onderling verzekerde betaalde bedragen. De waarborg wordt verleend in toepassing van artikel 36 van de Reiscontractenwet - weliswaar binnen de perken van de artikelen 2 en 4 van deze Algemene Voorwaarden - en geldt voor alle diensten waarvoor de onderling verzekerde zelf een leveringsplicht had.

Artikel 2. Wat is de omvang van de verzekering ?
- De Vereniging waarborgt de terugbetaling aan de begunstigde van de reeds door hem aan de onderling verzekerde betaalde bedragen, wanneer de onderling verzekerde tengevolge van zijn financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de begunstigde niet meer kan nakomen voor de uitvoering van het reiscontract.
- De door de begunstigde voor de aanvang van de reis gemaakte onkosten, zoals visumkosten, inentingen, reserverings- of wijzigingskosten, premies voor niet in de reissom begrepen reisverzekeringen afgesloten door de begunstigde... worden niet door de Vereniging terugbetaald.

Artikel 3. Vervangende reis
De Vereniging heeft het recht om aan de begunstigde volgende keuze te laten:
1. ofwel de terugbetaling van de reeds door de begunstigde aan de onderling verzekerde betaalde bedragen;
2. ofwel de uitvoering van het reiscontract of van een vervangende reis, eventueel mits teruggave of opleg indien de vervangende reis respectievelijk minder duur of duurder is dan de uitkering waarop de begunstigde recht heeft. In deze gevallen beperkt de rol van de Vereniging zich louter tot het betalen van de leveranciers en kan er geen enkel ander recht voor de begunstigde jegens de Vereniging ontstaan.

Artikel 4. Wat zijn de verzekerde bedragen ?
De Vereniging betaalt maximum het totaal van de door de begunstigde aan de onderling verzekerde betaalde reissom terug.

Artikel 5. Waarborg in de tijd
De waarborg geldt voor alle reiscontracten die de onderling verzekerde afsluit, terwijl de dekking van het verzekeringscontract van kracht is.

Artikel 6. Verplichtingen van de begunstigde bij schadegeval
- De begunstigde moet zijn aanvraag tot terugbetaling per aangetekend schrijven richten aan de Vereniging.
- De aanvraag tot terugbetaling moet vergezeld zijn van volgende documenten:
1. de bestelbon en/of het reiscontract en/of de bevestiging en/of de factuur;
2. het betalingsbewijs;
3. de eventueel reeds afgeleverde reisdokumenten, zoals vervoerbiljetten, tickets, vouchers...
- De begunstigde dient alle vragen, die de Vereniging hem stelt betreffende zijn aanvraag, volledig en naar waarheid te beantwoorden, en desgevallend bijkomende informatie te bezorgen.
- De begunstigde mag geen betalingen meer verrichten aan de onderling verzekerde, nadat hij kennis kreeg van het financieel onvermogen van de onderling verzekerde.
- Indien de begunstigde zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de Vereniging het recht:
1. bij verzuim met bedrieglijk opzet, de dekking te weigeren;
2. in de andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen ten belope van het door de Vereniging geleden nadeel.
- De bewijslast berust bij de Vereniging.

III. BIJSTANDVERZEKERING BIJ FINANCIEEL ONVERMOGEN VAN DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR
Artikel 7. Wat waarborgt deze verzekering ?
Wanneer een onderling verzekerde financieel onvermogend wordt tijdens de uitvoering van het reiscontract, waarborgt de Vereniging de verderzetting van de reis of de repatriëring van de begunstigde. De waarborg wordt verleend in toepassing van artikel 36 van de Reiscontractenwet voor alle diensten waarvoor de onderling verzekerde zelf een leveringsplicht had.

Artikel 8. Wat is de omvang van de verzekering ?
De Vereniging heeft het recht om, in het belang van de begunstigde, één van de volgende mogelijkheden aan de begunstigde op te leggen:
1. ofwel de verderzetting van de geboekte reis; in dit geval beperkt de rol van de Vereniging zich louter tot het betalen van de leveranciers en kan er geen enkel ander recht voor de begunstigde jegens de Vereniging ontstaan.
2. ofwel de repatriëring, eventueel aangevuld met een verlengd verblijf in een gelijkwaardige accomodatie als de geboekte, wanneer de onmiddellijke repatriëring onmogelijk is.
Het transportmiddel evenals de accomodatie worden door de Vereniging bepaald. De Vereniging neemt de communicatiekosten ten laste, die de begunstigde in het buitenland heeft gemaakt om de Vereniging te bereiken, wanneer de oproep van de begunstigde gevolgd wordt door een bijstandverlening gewaarborgd door dit hoofdstuk.

Artikel 9. Wat zijn de verzekerde bedragen ?
- De Vereniging betaalt alle kosten die voortvloeien uit de organisatie van de mogelijkheden, zoals vermeld in artikel 8.
- Haar prestaties mogen in geen geval financieel winstgevend zijn voor de begunstigde.
- De Vereniging kan de kosten van niet-contractuele prestaties uitgevoerd in het belang van de begunstigde, terugvorderen.

Artikel 10. Waarborg in de tijd
De waarborg geldt voor alle reiscontracten die de onderling verzekerde afsluit, terwijl de dekking van het verzekeringscontract van kracht is.

Artikel 11. Verplichtingen van de begunstigde bij schadegeval
- De begunstigde moet zijn aanvraag tot repatriëring zo spoedig mogelijk, behalve ingeval van overmacht, richten aan de Vereniging, en de documenten vermeld in artikel 6 zo spoedig mogelijk aan de Vereniging bezorgen.
- Indien de begunstigde zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de Vereniging het recht:
1. bij verzuim met bedrieglijk opzet, de dekking te weigeren;
2. in de andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen ten belope van het door de Vereniging geleden nadeel.
- De bewijslast berust bij de vereniging.

WOONPLAATS
Artikel 29. Zonder afbreuk te doen aan artikels 6 en 11, moeten de voor de Vereniging bestemde mededelingen, om geldig te zijn, aan haar maatschappelijke zetel gedaan worden; diegene die voor de onderling verzekerde bestemd zijn, worden geldig gedaan aan het laatste door de Vereniging gekende adres.

RECHTSBEVOEGDHEID
Artikel 30. Alle geschillen in verband met dit verzekeringscontract behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing.